“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562

             วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งประชุมติดตามงาน เพื่อรับทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com