สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

           15 พฤษภาคม  2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด ในอำเภอน้ำปาด อำเภอท่าปลา และอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยกำกับติดตามดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอนฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com