พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” รุ่นที่ 3

   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 (ศูนย์ สพฐ.105)

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com