พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C)

             25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งมีบุคลากร เข้ารับการพัฒนา จำนวน 45 คน


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com