พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C)

          26 พฤษภาคม 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com