พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

DSC 0466

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม และสามารถจังส่งข้อมูลทางระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวจันทรัตน์ คำจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com