อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

วันที่  8 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน  33  คน และครูปฐมวัย จำนวน  107  คน รวมทั้งสิ้น  140 คน

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com