การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่  12  มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันทักษะภาษาไทยแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย ประกอบด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคําประพันธ์ และรอบรู้วรรณคดี

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com