สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย

วันที่  18  มิถุนายน  2562  เวลา 09.30 น.  ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจง ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี  นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com