องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ลดช่องว่างของความแตกต่างในพื้นที่ห่างไกล โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยเอก ประเสริฐ สอนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2478 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 233 คน จัดการเรียนการสอนด้านอาชีพที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามศักยภาพความพร้อม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางพัฒนานักเรียน

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com