แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 542
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 350
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 332
พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 301
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 414
พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” รุ่นที่ 3 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 422
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 278
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 185
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 203
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 321
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com