แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // ผู้รายงาน นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 22
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 // ผู้ศึกษา นางกรรณิการ์ นาสม เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 19
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์ ลม ฟ้า อากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1// ผู้ศึกษา นางสาวกนกเรขา นาสอน เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 20
ชื่อเรื่อง : ชุดการสอนเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ผู้รานงาน นางกัญกฤษ เบี้ยวน้อย เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 21
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // ชื่อผู้ศึกษา นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดี เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 55
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 //ผู้รายงาน นายพงศ์นรินทร์ อินดา เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 41
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง แสงน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 //ผู้รายงาน นายสรวิชญ์ ชมสา เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 63
ชื่อเรื่อง:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3//ผู้รายงานนางสาวจินตนา เทพคำ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 107
ชื่อเรื่อง:รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคแบบเอส ที เอ ดี (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6//ผู้รายงานนายกิตติ กลัดเจริญ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 98
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4// ผู้รายงานนางสาวปาณิสรา เตชนันท์ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 147

Page 1 of 7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com