แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 //ผู้รายงาน นายพงศ์นรินทร์ อินดา เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 16
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง แสงน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 //ผู้รายงาน นายสรวิชญ์ ชมสา เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 40
ชื่อเรื่อง:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3//ผู้รายงานนางสาวจินตนา เทพคำ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 82
ชื่อเรื่อง:รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคแบบเอส ที เอ ดี (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6//ผู้รายงานนายกิตติ กลัดเจริญ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 80
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Enjoy writing with English vocabularies สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4// ผู้รายงานนางสาวปาณิสรา เตชนันท์ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 122
ชื่อเรื่อง:รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด ประโยคเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 //ผู้รายงาน นางสุรีย์มาศ พุฒลา เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 166
ชื่อเรื่อง:รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ ชุด สระน่าเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 //ผู้รายงาน นางสาวจิราภรณ์ พิมสาร เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 176
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย นางกรรณิการ์ นาสม โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 191
ชื่อเรื่อง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง รูปแบบเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 //ผู้ศึกษา:นายวชิรวิทย์ เตชะสืบ เขียนโดย จันทรัตน์ ชมสา 238
รายงานผลการใช้แบบฝึกส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องการ บวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นป.3 โดย นางอุษา สิมศรี ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เขียนโดย ธนพัฒน์ ชุนณวงษ์ 229

Page 1 of 7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com