แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งมั่นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 20
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง สมบัติของวัสดุและสารเพื่อเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5//ผู้วิจัย นายอดิศักดิ์ แพงผม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 130
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงชุม //ชื่อผู้ประเมิน นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 174
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 // ผู้ประเมิน นายชาตรี บุตรวงค์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 97
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหัวดอย // ผู้ประเมิน นายปรีดา เพ็งพา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 192
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้าพร้าสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ชื่อผู้รายงาน : นางสาวธนิดา บุญมี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 104
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านงอมมด // ผู้ประเมิน นายสิทธิโชค ทานะขันธ์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 188
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5//ผู้รายงาน นางสาวอันธิกา ทองมา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 258
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยสูน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน //ผู้วิจัย นายธนัญชัย บุญเรือง เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 207
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ชุด สระหรรษา โดยใช้นิทานอีสปเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 // ผู้รายงาน นางจีรณา เนียมคล้าย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 256

Page 1 of 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com