แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 //ผู้รายงาน นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 11
ชื่อเรื่อง : การใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระเศรษฐศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //ผู้รายงาน นางสาวมนรดา ลาปิ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 10
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้บทร้อยกรองส่งเสริมการอ่าน ชุดมาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ผู้ศึกษา นางสาวหทัยกาญจน์ วงษ์แก้ว เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 51
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการกำลังสองตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2// ผู้ศึกษา นางสาวสุพรรษา แก้วกองทรัพย์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 45
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2// ผู้รายงาน นางญวิภา ขัตติ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 112
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 // ผู้รายงาน นางปรียาภรณ์ โชติชัยเจริญ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 239
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //ผู้รายงาน นายวิศิษฐ์ เสียงโต เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 228
ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครุูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม //ผู้วิจัย นายจิโรจน์ สุพัฒน์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 224
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยี อวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) //ผู้วิจัย นายยุทธนา ปาดี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 252
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ผู้ศึกษา นางสาวสายพิน กันทา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 296

Page 1 of 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com