แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 // ผู้ประเมิน นายชาตรี บุตรวงค์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 24
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหัวดอย // ผู้ประเมิน นายปรีดา เพ็งพา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 117
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้าพร้าสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ชื่อผู้รายงาน : นางสาวธนิดา บุญมี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 30
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านงอมมด // ผู้ประเมิน นายสิทธิโชค ทานะขันธ์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 93
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5//ผู้รายงาน นางสาวอันธิกา ทองมา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 145
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยสูน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน //ผู้วิจัย นายธนัญชัย บุญเรือง เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 125
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ชุด สระหรรษา โดยใช้นิทานอีสปเป็นสื่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 // ผู้รายงาน นางจีรณา เนียมคล้าย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 171
ชื่อเรื่อง : ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Let you know it in English โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฎิบัติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 // ผู้รายงาน นางรัฐนันท์ รอดสุข เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 147
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาหนังสือบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ชุด ประกอบภาพ ชุดนิทานอีสป พัฒนาด้านสติปัญญา การอ่านเพื่อจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ผู้รายงาน นางสาววรรณสา เร็วไว เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 232
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 //ผู้รายงาน นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 316

Page 1 of 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com