แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง :การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรณี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // ผู้ศึกษา นางสาวชยากร ภักดี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 94
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 //ผู้ประเมิน นายชาคริต ชิวชื่น เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 118
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 //ผู้ประเมิน นายมนต์สะกันฑ์ เท็นผม เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 316
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 //ชื่อผู้ศึกษา นายสุริยันต์ พิมใจ ครู วิทยฐานะ ชานาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 474
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งมั่นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 135
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง สมบัติของวัสดุและสารเพื่อเสริมทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5//ผู้วิจัย นายอดิศักดิ์ แพงผม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 302
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงชุม //ชื่อผู้ประเมิน นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 310
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมิน โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 // ผู้ประเมิน นายชาตรี บุตรวงค์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 212
ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหัวดอย // ผู้ประเมิน นายปรีดา เพ็งพา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 292
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้าพร้าสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ชื่อผู้รายงาน : นางสาวธนิดา บุญมี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 224

Page 1 of 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com