แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2// ผู้รายงาน นางญวิภา ขัตติ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 39
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 // ผู้รายงาน นางปรียาภรณ์ โชติชัยเจริญ เขียนโดย ทิพย์วรรณ ประดับลาย 153
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 //ผู้รายงาน นายวิศิษฐ์ เสียงโต เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 163
ชื่อเรื่อง : ผลการพัฒนาชุดนิเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครุูผู้สอนในโรงเรียนจัดการเรียนร่วม //ผู้วิจัย นายจิโรจน์ สุพัฒน์ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 152
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยี อวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) //ผู้วิจัย นายยุทธนา ปาดี เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 174
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับเทคนิคเกมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ผู้ศึกษา นางสาวสายพิน กันทา เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 219
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 // ผู้รายงาน นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำ เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 240
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 // ผู้ศึกษา นางกรรณิการ์ นาสม เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 222
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์ ลม ฟ้า อากาศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1// ผู้ศึกษา นางสาวกนกเรขา นาสอน เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 228
ชื่อเรื่อง : ชุดการสอนเสริมทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 // ผู้รานงาน นางกัญกฤษ เบี้ยวน้อย เขียนโดย จันทรัตน์ คำจีน 216

Page 1 of 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com