เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางบุปผา นาคหอม เรื่อง ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชื้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เผย แพร่ผลงานทางวิชาการ นางบุปผา  นาคหอม เรื่อง ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ภาษาไทย โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชื้นงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com