ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้าพร้าสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ชื่อผู้รายงาน : นางสาวธนิดา บุญมี

            ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนน้าพร้าสามัคคี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 // ชื่อผู้รายงาน : นางสาวธนิดา บุญมี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com