ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 //ชื่อผู้ศึกษา นายสุริยันต์ พิมใจ ครู วิทยฐานะ ชานาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

             ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 //ชื่อผู้ศึกษา นายสุริยันต์ พิมใจ ครู วิทยฐานะ ชานาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com