ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

  • พิมพ์

          ประจำเดือน ตุลาคม  2559........(ดาวน์โหลด)
 
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559........(ดาวน์โหลด)

         ประจำเดือน ธันวาคม 2559........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน มกราคม 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน มีนาคม 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน เมษายน 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน พฤษภาคม 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน มิถุนายน 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน กรกฎาคม 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน สิงหาคม 2560........(ดาวน์โหลด)
         ประจำเดือน กันยายน 2560........(ดาวน์โหลด)