ประจำเดือน ธันวาคม 2560

    รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00430-9 ณ 31 ธันวาคม 2560   
    รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00431-7 ณ 31 ธันวาคม 2560  
    รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00580-1 ณ 31 ธันวาคม 2560  
    รายงานเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก ณ 31 ธันวาคม 2560  
    รายงานใบสำคัญค้างจ่าย ณ 31 ธันวาคม 2560  
    รายละเอียดประกอบบัญชีเงินนอก ณ 31 ธันวาคม 2560  
    ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณยังไม่ได้ส่งส่งใช้ใบสำคัญ   
    สรุปรายงานการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com