ประจำเดือน มกราคม 2561

       รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00430-9 ณ 31 มกราคม 2561   
       รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00431-7 ณ 31 มกราคม 2561
       รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด เลขบัญชี 537-6-00580-1 ณ 31 มกราคม 2561
       รายงานเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก ณ 31 มกราคม 2561 
       รายงานใบสำคัญค้างจ่าย ณ 31 มกราคม 2561
       รายละเอียดประกอบบัญชีเงินนอก ณ 31 มกราคม 2561
       ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณยังไม่ได้ส่งส่งใช้ใบสำคัญ ณ 31 มกราคม 2561
       สรุปรายงานการเงิน ณ 31 มกราคม 2561
       รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ 31 มกราคม 2561
       รายละเอียดประกอบบัญชี 431-7 ณ 31 มกราคม 2561 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com