สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ยืดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส่
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

19/09/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการปรับฐานความคิดบุคลากรให้คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวิทยากร คือ นายจักรกฤษ นิลกำแหง เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาววัชราภรณ์ ปาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 # ทิพย์วรรณ ประดับลาย ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

19/09/2019

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)

17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน จิตอาสา และการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชการที่ 10 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน # ทิพย์วรรณ ประดับลาย ภาพ/ข่าว

อ่านต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

แสดงหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่ประกาศล่าสุด หากต้องการดูข่าวอื่น ๆ คลิกที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศข้อมูลการจักซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนในสังกัด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนภายในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการเงิน

แสดงข้อมูลรายงานการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

บริการต่าง ๆ


ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ