ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์สื่อ ICT นวัตกรรมใหม่สำหรับห้องเรียน 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร