4_p87525

          วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และแผนอัตรากำลัง 10 ปี (พ.ศ.2564-2573) พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ พลนาคู นายอุทัย ปลีกล่ำ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ก.ต.ป.น. ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1_p23558 2_p22893

3_p76566 img_3459_p47938

img_3465_p39849 img_3477_p50412

img_3475_p57912 img_3470_p41175

img_3485_p43885 img_3487_p17349

img_3488_p94709 img_3489_p88557

img_3490_p32719 img_3491_p51275

img_3492_p76212 img_3493_p83633

img_3495_p77528 img_3498_p75026

img_3500_p74751 img_3501_p11596

img_3511_p48524 img_3518_p68438

img_3527_p28784 img_3529_p82418

img_3531_p14506 img_3535_p81277

s__4489423_p67716 s__4489429_p41137