6-28_p99098

          วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนายประเจน ปาประลิต มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายอุทัย  ปลีกล่ำ มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และนายปฏิวัติ  สมันต์ศรี มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

6-117_p71444 6-20_p61091

6-21_p98574 6-22_p70799

6-113_p21490 6-121_p96374

6-16_p11535 6-1_p26305 

6-14_p84476 6-12_p624456-15_p61884 6-13_p59349

 6-20_p45851 6-25_p93762 

6-30_p78470 6-31_p69793 

6-32_p66279 6-37_p78316

2-2_p60915 1_p52835

 2_p98867 5_p24517

 4_p76870 6-2_p14299

 6-3_p80886 6-4_p94113

 6-5_p42486 6-6_p67610

 6-7_p73345 6-8_p54517

 6-10_p94496 6-11_p88281

 6-9_p36901 6-33_p40872

6-36_p56452 6-35_p37761

6-38_p11392 6-45_p71744

6-42_p24554 6-57_p79174

6-43_p20267 6-44_p58427 

6-47_p45328 6-49_p24239 

6-50_p32882 6-54_p99512

6-51_p34384 6-52_p85228

6-56_p17640 6-58_p11773

6-53_p56747 6-59_p37156

6-60_p97185 6-62_p80018

6-63_p16672 6-64_p79466

6-65_p84455 6-67_p82733

6-68_p21792 6-69_p60753

6-70_p80284 6-72_p19131

6-71_p53126 6-73_p75067

6-74_p19819 6-75_p67018

6-76_p69712 6-77_p34545

6-78_p47000 6-79_p15074

6-80_p47915 6-81_p49270

6-82_p96713 6-83_p58356

6-84_p27867 6-85_p28234

6-86_p35559 6-87_p92873

6-88_p87237 6-89_p20591

6-90_p97121 6-91_p93996

6-92_p98782 6-93_p51400

6-94_p46581 6-95_p96398

6-96_p90196 6-97_p53776

6-98_p98506 6-99_p35696

6-100_p48112 6-101_p42666

6-102_p18285 6-103_p95155

6-104_p15993 6-105_p31259

6-106_p54051 6-107_p68348

6-108_p87864 6-109_p80996

6-110_p65479 6_p64928

6-112_p15820 6-113_p46313

6-114_p35063 6-115_p51407

6-118_p96061 6-119_p34501

6-120_p15858 6-121_p83961

6-122_p75316 6-123_p76917

6-124_p56724 6-126_p47878

6-127_p67719 6-125_p80924