morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ …

20-03-2561 อ่าน:13 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

20 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ./สพฐ. การเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และข้อราชการที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับทราบข้อมูลและนำไปปฏิบัติ...

อ่านต่อ

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่…

13-03-2561 อ่าน:19 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1

           วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับ ท่านวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ข้าทาสบริพาร ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็นผู้ติดตามถวายงานโครงการอาหารกลางวันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรี…

07-03-2561 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และให้กำลังใจนักเรียน

              วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นายธรรมนูญ  พิชัย และนายไพบิน เขื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นำคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT เพื่อให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2560...

อ่านต่อ

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

04-03-2561 อ่าน:39 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน และครู จำนวน 30 คน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, และ 24-25...

อ่านต่อ

ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมื…

19-02-2561 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

          19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมตามโครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เพื่อร่วมออกแบบการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย...

อ่านต่อ

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้…

19-02-2561 อ่าน:60 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

           19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) ช่วงที่ 2 ระยะที่ 1 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ …

16-02-2561 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อร่วมวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม กรอบวงเงิน ให้เหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรน…

15-02-2561 อ่าน:70 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือ – เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนน้ำหมันหาดล้า ปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านน้ำลี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่…

15-02-2561 อ่าน:38 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พสน. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจจุดเสี่ยงช่วงวาเลนไทน์

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าปลา,น้ำปาด,ฟากท่า และบ้านโคก และท้องถิ่นอำเภอฟากท่า เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในกิจกรรม "เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์" เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 24.00 น. โดยสุ่มตรวจสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 4 อำเภอ มีจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง...

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศ…

13-02-2561 อ่าน:56 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรภพ บุญคอย โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4 – ป. 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 6 ในการแข่งขันประกวดเพลงคุณธรรม ป.1 – ป.3 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง...

อ่านต่อ

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้า…

12-02-2561 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครู โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 และโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี

อ่านต่อ

พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตร…

08-02-2561 อ่าน:41 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรรมนูญ พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟลูกเสือสามัญ, เนตรนารี และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปล…

06-02-2561 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560

        วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผนการออกประเมินโรงเรียน.ที่ส่งใบสมัครเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ประเภทระดับเงิน 17 โรงเรียน ประเภทระดับทอง 2 โรงเรียน และประเภทระดับเพชร 3 โรงเรียน โดยมีนายธรรมนูญ ...

อ่านต่อ

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

05-02-2561 อ่าน:53 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านย่านดู่ และโรงเรียนบ้านซำบ้อ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

04-02-2561 อ่าน:52 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสบสุข  ดีอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วย นายธรรมนูญ  พิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ และนักเรียน ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ และติดตามความเรียบร้อย...

อ่านต่อ

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

31-01-2561 อ่าน:65 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2    

อ่านต่อ

 

egp1

 

111 002

นายประสบสุข  ดีอินทร์
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
1051643
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
297
745
3290
1041572
18643
17837
1051643
Your IP: 54.224.94.8
Server Time: 2018-03-22 10:48:37

smss-logo

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com