2018060130

morningobec60

emes

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม สั…

28-06-2562 อ่าน:335 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

          วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยคอม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ลดช่องว่างของความแตกต่างในพื้นที่ห่างไกล โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเครา…

27-06-2562 อ่าน:350 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

          วันที่ 27 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโ…

20-06-2562 อ่าน:433 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

          วันที่  20  มิถุนายน 2562  เวลา 09.45 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งได้ประชุมคณะครูและดูสถานที่ในการเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งท่าน พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้มีกำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำป…

19-06-2562 อ่าน:479 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ บุญมี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 78) และนายสันติภาพ ภูสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมัน คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา  และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู      และนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 19 - 21...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเพื่อรับฟัง…

18-06-2562 อ่าน:412 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA จาก ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย

วันที่  18  มิถุนายน  2562  เวลา 09.30 น.  ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจง ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมี  นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ และรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ…

18-06-2562 อ่าน:336 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน

วันที่  18  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวจันทรัตน์ คำจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2                

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำป…

14-06-2562 อ่าน:432 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  พร้อมด้วย นายยุทธนา จันโส อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้ง และนางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ออกตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษา และคำแนะนำแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู และนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยม ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน...

อ่านต่อ

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การ…

12-06-2562 อ่าน:878 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

วันที่  12  มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันทักษะภาษาไทยแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน และครูผู้สอนภาษาไทย ประกอบด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การแต่งคําประพันธ์ และรอบรู้วรรณคดี        

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูต…

08-06-2562 อ่าน:321 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

วันที่  8 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  มอบหมายให้นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัด ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 มีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน  33  คน และครูปฐมวัย...

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่…

07-06-2562 อ่าน:248 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

วันที่  7 มิถุนายน 2562  เวลา 10.30 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ของบุคลากรในสำนักงาน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2          

อ่านต่อ

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคล…

31-05-2562 อ่าน:567 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม และสามารถจังส่งข้อมูลทางระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา รุ่นที่ 2...

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารส…

30-05-2562 อ่าน:370 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562

วันที่  30 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม และสามารถจังส่งข้อมูลทางระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา โดยกำหนดการประชุมฯ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า  ประชุมวันที่  30  พฤษภาคม  2562 และรุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก ประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม...

อ่านต่อ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม…

28-05-2562 อ่าน:349 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี   บรมราชาภิเษก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. บุคลากร  นักเรียน และจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ บริเวณลำห้วยพังงา (สะพานบ้านลุ่ม) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอน้ำปาด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในอำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ก…

26-05-2562 อ่าน:325 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C)

          26 พฤษภาคม 2562 นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้นายวงศกรกุญช์  มากทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์            

อ่านต่อ

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่…

25-05-2562 อ่าน:440 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C)

             25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ (คนไทยศตวรรษที่ 21 3R 8C) ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งมีบุคลากร เข้ารับการพัฒนา จำนวน...

อ่านต่อ

พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเค…

24-05-2562 อ่าน:443 ภาพกิจกรรม ทิพย์วรรณ ประดับลาย - avatar ทิพย์วรรณ ประดับลาย

พิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” รุ่นที่ 3

   24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอุดม  สายโท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “โครงการครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี 2562 ด้วยระบบทางไกล” รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

 

egp1

 

โครงสร้างหน่วยงาน

เอกสารบรรยายการอบรม

หน่วยตรวจสอบภายใน

g3
g8
g5
g4
g9
g6
g2

 banner ge
paa1 copy 0
mcmk
trainobec belbyo
manual
emes
otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
tepe
ttv banner 170x68 

11657368 829559380432689 203350887 n

 แนวปฎิบัติในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ3)

วิธีการปฏิบัติที่ดีหรือเป็นเลิศจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561 (10 มิ.ย.2561)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2560 (10 มิ.ย.2560)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2559 (10 มิ.ย.2559) 

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558 (10 มิ.ย.2558)

รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สพป.อต.2

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เอกสารชุดประกาศสอบราคา DLIT

คู่มือแนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

คู่มือสถานศึกษาสีขาว ฉบับปรับปรุง สิงหาคม พ.ศ.2559

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา  สพป.อต.2

คู่มือการดำเนินงานการควบคุมภายใน ปี 2558 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

1556780
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
265
444
2008
1551305
709
14806
1556780
Your IP: 192.168.1.1
Server Time: 2020-04-02 10:39:01

smss-logo

banner

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com