new450

S  6782981-333

Untitled

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

17-06-2559 อ่าน:53 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 7 รายคือ นายสิทธิโชค  ทานะขันธ์ เป็นผอ.ร.ร.บ้านงอมมด  นายเอกชัย  แต้มใจ เป็นผอ.ร.ร.บ้านโป่งปุ้น  นายชัยวัช  ขาวพิมพ์  เป็นผอ.ร.ร.บ้านห้วยโป่ง  นายประชุม  ทองน่วม เป็น ผอ.ร.ร.บ้านเด่นชาติ  น.ส.ดวงเดือน  แสนคำ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษ…

16-06-2559 อ่าน:36 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดแข่งขัน ความสามารถทักษะ ภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น  มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะภาษาไทยให้แก่นักเรียน เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการ  รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 7 รอบ  12  สิงหาคม ระหว่างวันที่  26 –...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวาย…

16-06-2559 อ่าน:33 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2  ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559    โดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ตรวจนับจำนวนนักเรียนปีการศึก…

10-06-2559 อ่าน:103 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ตรวจนับจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ออกติดตามตรวจนับจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม เพื่อความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2559  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดบ้านงานศิลป์สานฝันศิลปาช…

08-06-2559 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดบ้านงานศิลป์สานฝันศิลปาชีพเยาวชน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดบ้านสานฝันศิลปาชีพเยาวชน เปิดบ้านงานศิลป์ปี 3" โดยมีดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ซึ่งมีนายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นการนำศิลปะประดิษฐ์มาบูรณาการให้เกิดอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน  โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายการยกระดับคุ…

06-06-2559 อ่าน:113 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด การยกระดับคุณภาพการศึกษา "ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียน"  นักเรียนคุณภาพ ครู/บุคลากรคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ เขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ และขอความร่วมมือผู้อำนวยการโรงเรียน ครู/ผู้ปกครอง รอง ผอ.สพป. บุคลากร/ศึกษานิเทศก์ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับองคม…

25-05-2559 อ่าน:182 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการกพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายลักษณ์ พระฉายลักษณ์ และหนังสือที่ระลึกให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยคมอ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด…

18-05-2559 อ่าน:270 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนในสังกัด เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างเป็นระบบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ได้แก่ธุรการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลในเขตอำเภอท่าปลา และอำเภอบ้านโคก  รุ่นที่ 2 ได้แก่ธุรการกลุ่มโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลในเขตอำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า    ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเคารพศพคุณ…

13-05-2559 อ่าน:295 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมงานเคารพศพคุณพ่อเหลื่อม  ตุลสุข

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ร่วมนำเป็นต้นไม้ไปเคารพศพคุณพ่อเหลื่อม  ตุลสุข บิดาของนายพิษณุ  ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17   ที่วัดห้วยป่าชัน หมู่ 7 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 15 พ.ค.2559...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเ…

09-05-2559 อ่าน:384 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ทำแผนการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2559 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายครบทุกโรงเรียน  พัชรินทร์ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 รับการประเมินผลงานด้า…

09-05-2559 อ่าน:326 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 รับการประเมินผลงานด้านที่ 1, ด้านที่ 2

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการประเมินผลงานด้านที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านที่ 2  การเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา ของดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2   ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ได้มาประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน จำนวนกว่า 10 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและสอบถามข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดก่อนเข้าประเมินผลงานด้านที่ 1 ด้านที่...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถา…

25-04-2559 อ่าน:376 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา

    เมื่อวันจันทร์ที่  25  เมษายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2259  ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี  ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.และสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาการใช้โปรแกรม Adobe Pho…

21-04-2559 อ่าน:391 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop & illustrator

           การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมนั้น เป็นการขยายขอบเขตของการเรียนรู้ออกไปได้อย่างกว้างสามารถเร่งอัตราการเรียนรู้ให้เร็วขึ้น ลดภาระทางด้านการบริหารของครูและยังทำหน้าที่แทนครูในการถ่ายทอดเรื่องราวหรือข่าวสารประจำวันต่าง ๆ  ทำให้การเรียนการสอนมีพลังยิ่งขึ้น             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop & illustrator  ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21  เมษายน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้…

13-04-2559 อ่าน:409 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

นำโดย ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวัน…

12-04-2559 อ่าน:370 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  นำโดยนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดพิธีรดน้ำขอพร ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยหูด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดชุมนุนลูกเสือเฉลิมพระเกีย…

01-04-2559 อ่าน:411 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดชุมนุนลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ

นายภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมมายุ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านห้วยหูด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือได้ฝึกการมีระเบียบวินัยรู้รักสามัคคีปฏิบัติตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดจำนวนกว่า 300 คน โดยมีหน่วยงาน เทศบาลตำบลน้ำปาด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย  ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
668686
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
250
1068
6568
654009
26688
39562
668686
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-06-25 06:42:36

BBL


 BBL

TD

eaxm

km 33

cats

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com