11657362 829953563726604 1272295450 n

Untitled

datanetwork

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อ…

28-07-2558 อ่าน:8 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ถวายเทียนจำนำพรรษา 4 วัด 4 อำเภอ

+++++เนื่องด้้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 กำหนดให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และยารักษาโรค ในปีนี้  4 วัด 4 อำเภอ ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2558  ซึ่งประกอบด้วย อำเภอน้ำปาด ณ วัดส่องแดด  อำเภอท่าปลา ณ วัดน้ำสิงห์ใต้  อำเภอฟากท่า...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจ…

23-07-2558 อ่าน:25 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2รับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยการนำของนางอรทัย  มูลคำ ประธานคณะกรรมการฯ นางอังคณา  สุขเสวี , นางสาวสาลินี  เลิศอัคฆากร  คณะติดตามฯจากสพฐ.เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคสนาม (site visit I) โดยมี นายภูวนาท...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยย…

09-07-2558 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  9 - 11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 5 รอง  60 พรรษา 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ในสั…

05-07-2558 อ่าน:101 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกศึกษานิเทศก์ในสังกัด

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยการสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยการสอบข้อเขียน(แบบปรนัย)  โดยมีนายภูวนาท  มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการดำเนินการสอบดังกล่าว และได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ อาคารเรียน ม.1 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ อำเภอน้ำปาด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ให้การต้อนรับคณะบริหาร สพป.ก…

25-06-2558 อ่าน:69 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ให้การต้อนรับคณะบริหาร สพป.กำแพงเพชร เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558   นายภูวนาท  มูลเขียน  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ให้การต้อนรับคณะรอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ที่จะไปศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลาบ้านโคก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2   โดยมีนายชาลี รุจนยุทธ  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสจัด…

25-06-2558 อ่าน:50 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสจัดทำคู่มือโรงพักจำลอง

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558  นายไพบิน เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับผู้เรียนโดยใช้รูปแบบโรงพักจำลองในสถานศึกษา"การจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงพักจำลองตามแนวทางการปฏิบัติตามค่านิยม12 ประการ" ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงพักจำลองโดยใช้แนวปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ   อำนวย ภาพ/เฉลิมรัตน์ ข่าว        

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนปฐม…

23-06-2558 อ่าน:61 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนชั้น ป.1

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ในรูปแบบภาคืเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการกิจกรรมกับโรงเรียนในภาคีเครือข่าย จำนวน 24 โรงเรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในระดับปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่านและการเขียน +++++วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 โดยมีนายสำลี  รักสุทธิ ข้าราชการบำนาญ จากจังหวัดมหาสารคาม  จิรวรรณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กับโรงเรียนสุจริต

22-06-2558 อ่าน:58 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กับโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการเปิดการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และอบรม ปปช.สพฐ.น้อย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียนในชุมชน(ปปช.สพฐ.ชุมชน)และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับโรงเรียน(ปปช.สพฐ.น้อย) โดยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ การดำเนินงานของโรงเรียนสุจริต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายสุจริต รวมทั้งสิ้น 165 คน ณ ห้องประชุมมณีน่าน เขื่อนสิริกิติ์ อ.ท่าปลา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 กับการจัดการเรียนการสอนในศตว…

20-06-2558 อ่าน:66 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 กับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนรู้ในศัตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการขยายตัวทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เรียกได้ว่าเป็นพัฒนาแบบก้าวกระโดด ซึ่งนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วโลก   จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีนวัตกรรม วิจัย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีวิทยาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผศ.ดร.จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ อาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายในการอบรมคครั้งนี้่ ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอทร์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 20...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริห…

19-06-2558 อ่าน:54 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม 1 เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์เร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พฤษภาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559) และเน้นย้ำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 "นักเรียนคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโปร่งใส"  และมาตรการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 "เด็ก...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย.

17-06-2558 อ่าน:71 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย.

+++++ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยจัดแข่งขันความสามารถทักษะด้านภาษาไทย สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน  +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดการแข่งขันสมรรถนะความสามารถทางทักษะด้านภาษาไทยนักเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 เพื่อคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  ธนพัฒน์ ภาพ/จิรวรรณ...

อ่านต่อ

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

15-06-2558 อ่าน:82 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสัมมนา ได้มีพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการสอบ O-NET...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเ…

13-06-2558 อ่าน:66 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 นายธรรมนูญ  พิชัย  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานควบคุมภายในของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องบรรลุตามเป้าหมาย คุ้มค่าระหว่างต้นทุนผลผลิต ผลลัพธ์ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     ซึ่งมีข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 96 คน จิรวรรณ ภาพ/ข่าว         

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ฟื้นฟูสมรรถนะผู้บังคับบัญชาล…

13-06-2558 อ่าน:56 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ฟื้นฟูสมรรถนะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว                 

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 หาแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรีย…

11-06-2558 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 หาแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำพื้นที่ภูเขาสูง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนแกนนำพื้นที่ภูเขาสูง ซึ่งมีโรงเรียนแกนนำจำนวน 9 โรงเรียน คือ1.ร.ร.อนุบาลบ้านโคก, 2.ร.ร.บ้านห้วยมุ่น ,3.ร.ร.วัดนาขุม, 4.ร.ร.บ้านน้ำพร้า, 5.ร.ร.บ้านน้ำลี, 6.ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง, 7.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 13, 8.ร.ร.บ้านห้วยยาง, 9.ร.ร.บ้านห้วยคอม โดยร่วมหาแนวทางในการขับเคลื่อนโรงแรมแกนนำพื้นที่ภูเขาสูงจะต้องส่งเสริมการจัดการศึกษา ผลงานเด่นสู่นักเรียนให้มีอย่างน้อยโรงเรียนละ 1...

อ่านต่อ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2…

11-06-2558 อ่าน:35 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกครูสอนดี ปี2558

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ในนามประธานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูสอนดีเด่น และการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งจะประกาศให้ทราบทางประกาศของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ต่อไป   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว    

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
413014
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
13
910
2309
406568
17990
19283
413014
Your IP: 54.163.40.152
Server Time: 2015-07-29 00:40:48

BBL


 BBL

TD

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com