tepe

 

datanetwork

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (…

23-05-2558 อ่าน:18 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)โดยมีจุดเน้นที่จะพัฒนานักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่อง หรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาให้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กปกติ และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีเด็กพิการเรียนร่วม จำนวน 96  โรงเรียน   จิรวรรณ ภาพ/ข่าว       

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV

23-05-2558 อ่าน:33 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV

+++++ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลเป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในวันที่  23 - 24  พฤษภาคม  2558  +++++ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ …

01-05-2558 อ่าน:72 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน

เมื่อวันที่  27  เมษายน 2558  นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ของบุคลการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 โดยให้บุคลกรในสังกัดได้รายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมไร่จันทร์แรมรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์    ซึ่ง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เสริมสร้างความรู้ผู้ดำเนินกา…

24-04-2558 อ่าน:66 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เสริมสร้างความรู้ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

+++++จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559  มีเจตนารมณ์ให้คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ ต้องจัดให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบของการจัดการเรียนร่วม  ++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ วางแผนร่วมกันในการพัฒนาครู เรื่อง คัดกรองคนพิการทางการศึกษา  จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้กับครูในสังกัด โดยมีนายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เมื่อวันที่  23  เมษายน  2558 ณ ห้องประชุมเรือนไทยรีสอร์ท อ.ท่าปลา...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้…

20-04-2558 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีตัวแทนคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและปฏิบัติจัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในและการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อนำระบบการควบคุมภายในไปขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  20 - 21  เมษายน  2558    จิรวรณ ภาพ/ข่าว  ...

อ่านต่อ

วันสงกรานต์ไทย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รดน…

09-04-2558 อ่าน:76 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

  วันสงกรานต์ไทย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รดน้ำขอพรผู้อำนวยการ

+++++วันสงกรานต์ไทย ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี ประเทศไทยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยในอดีต เป็นวันที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการให้ศีลให้พรลูกหลานสืบต่อกันมา ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานราชการทุกส่วนได้ถือเอาวันสงกรานต์ไทย เป็นวันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสายบังคับบัญชาก็ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกัน +++++เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  จึงได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่าน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นำโดยนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากร และคณะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อขอพรให้เกิดผลแห่งความสุข ความเบิกบานใจ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายเพลพระและสามเณร

08-04-2558 อ่าน:64 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ถวายเพลพระและสามเณร

เมื่อวันที่  7  เมษายน  2558  นายภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 ถวายเพลพระและสามเณร ณ ศูนย์โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก  และถวายน้ำปานะ ณ ศูนย์บวชโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อำเภอท่าปลา ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ที่ได้จัดทำร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดบรรพชาสามเณร จำนวน 160 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

30-03-2558 อ่าน:57 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 นายธรรมนูญ  พิชัย รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพูดการถ่ายภาพการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  และสถานศึกษา ให้หน่วยงาน บุคคล ชุมชน และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีครู ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนกว่า 90 คน     จิรวรรณ ภาพ/ข่าว      ...

อ่านต่อ

งานพญาปาดและเทศกาลหอมกระเทียมอำเภอน้ำปาด

20-03-2558 อ่าน:112 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

งานพญาปาดและเทศกาลหอมกระเทียมอำเภอน้ำปาด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้มอบหมายให้คณะบุคลากรในสังกัดไปร่วมงานพญาปาดและเทศกาลหอมกระเทียมอำเภอน้ำปาด ซึ่งกิ่งกาชาดอำเภอน้ำปาดร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดกิจกรรมตักลาภออกร้านมัจฉากิ่งกาชาดระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2558  โดยบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการประจำร้านมัจฉากาชาด  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ในวันดังกล่าวมีนายประพันธ์  คืนประคอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้รับรางวัลจากร้านมัจฉากาชาดเป็นพัดลมขนาด 16 นิ้ว 1...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถา…

12-03-2558 อ่าน:97 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557  ซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำหมันได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2   โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ได้รับเหรียญทองอันดับ4และอันดับ5  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 ได้รับเหรียญเงิน และโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ได้รับเหรียญทองแดง  ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการ…

10-03-2558 อ่าน:84 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 เตรียมความพร้อมการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุม 1 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐาน           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปร…

25-02-2558 อ่าน:87 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุม รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม โดยมี 3 เรื่องที่ต้องดำเนินการ คือ1.คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้คืนตำแหน่งจากผลเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555 และ2556 จำนวน 2 ตำแหน่ง และจัดสรรอัตราว่างจำนวน 1 ตำแหน่ง  2.คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้รักษาราชการแทน...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรร…

14-02-2558 อ่าน:147 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป จำนวน 21 ราย  กลุ่มประสบการณ์ จำนวน 3 ราย และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มประสบการณ์...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดกีฬาโรงเรียนส…

11-02-2558 อ่าน:147 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดกีฬาโรงเรียนสหคริสเตียน

วันพุธที  11  กุมภาพันธ์  2558  นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เป็นประธานเปิดงานกีฬาโรงเรียนสหคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2557   ซึ่งเป็นกีฬาสีภายในโรงเรียนสหคริสเตียน  โดยมีคณะครูและผู้บริหารให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง   วิษณุกร ภาพ/ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านการสร้าง…

29-01-2558 อ่าน:130 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและใช้งานเว็บไซต์  ซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ทางด้านการสร้างเว็บไซต์  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  จิรวรรณ ภาพ/ข่าว            

อ่านต่อ

สพฐ.ติดตามมาตรฐานเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

20-01-2558 อ่าน:120 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

สพฐ.ติดตามมาตรฐานเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

นายภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับคณะติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับผลการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันอังคารที่ 20  มกราคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม1  โดยมีนางอังคณา  สุขเสวี     และนางสาวกัญญาภัค  ชัยธิ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผล  ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียม ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก  แสงเพ็ญ/ภาพ  จิรวรรณ/ข่าว         

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
374045
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14
557
3903
364726
18971
14397
374045
Your IP: 54.80.70.68
Server Time: 2015-05-29 04:52:38

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com