new450

S  6782981-333

Untitled

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเ…

31-08-2559 อ่าน:2 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

โรงเรียนในสังกัดอุตรดิตถ์ 2 ส่งเสริมประเพณีพื้นบ้าน

เมื่อวันที่  31 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านสืบสารวัฒนธรรมสองแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกันของทั้งสองประเทศและเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวมีการแสดงประเพณีและวัฒนธรรมของนักเรียนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและไทย การแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านพร้อมกันจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกด้วย  พิทย์ฐาพร ภาพ/วิษณุกร ข่าว                   

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจั…

24-08-2559 อ่าน:28 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้อำนวยการกลุ่มร่วมวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สมประสงค์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว             

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผล…

19-08-2559 อ่าน:34 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2559 สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.บุญชู  ชลัษเฐียร   นางปณิชา  นัยเพียร   นางสาวกริษฐา  เจริญเลิศ  ได้มาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย ดร.ภูวนาท  มูลเขียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะให้การต้อนรับและรายงานผลเชิงประจักษ์ ผลการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ…

13-08-2559 อ่าน:45 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

          เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  2559 บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด ที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กับส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมงานกับอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์          ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

11-08-2559 อ่าน:42 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่อุดม  บุญสุข มารดาของนางจรรยา  ปานม่วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน ณ วัดอรัญญิการาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึงกำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น....

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน…

05-08-2559 อ่าน:49 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ น้อย

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559 นายไพบิน  เขื่อนแก้ว รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ น้อย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 160 คน ครู 35 คน  จำนวน 20 โรงเรียน  ณ...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล

05-08-2559 อ่าน:40 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 เปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2559   ดร.ภูวนาท มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษาพัฒนาสู่สากล ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดนิทรรศการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียนรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1  โรงเรียนวัดวังกอง และโรงเรียนอนุบาลบ้านโคก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูและผู้บริหารได้นำเสนอผลงานเละแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณ์ของผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด…

28-07-2559 อ่าน:76 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

 อุตรดิตถ์ 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   28  กรกฎาคม  2559 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยและกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาบุคลากรผลิตรายการวิทยุอ…

22-07-2559 อ่าน:124 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 พัฒนาบุคลากรผลิตรายการวิทยุออนไลน์

เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2559 นายวีนัสส์  ถายาธัชนันท์ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559  โดยมีนายไพรัช  นวลขำ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ราชบุรี เขต 1 และนายทินกร  กล่ำทอง นักประชาสัมพันธ์การพิเศษ สพป.เพชรบุรี...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษ…

15-07-2559 อ่าน:162 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา

             ในปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  กำหนดจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้กำหนดวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์วา อำเภอฟากท่า เวลา 14.00 น....

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง…

27-06-2559 อ่าน:257 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 20 - 22 มิถุนายน  2559  โดยมี ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานคณะดำเนินการได้ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบให้ดำเนินการด้วยความถูกต้องความโปร่งใส โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  29  มิถุนายน  2559...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนที…

27-06-2559 อ่าน:194 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มอบบ้านนักเรียนที่ถูกอัคคีภัย

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559 เวลา 15.00 น. ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานมอบบ้านเด็กชายณัฐกิจ  ก้อนพันธ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก ที่ได้อาศัยอยู่กับตาและยายได้เกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559 ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งได้ความช่วยเหลือจากโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เงิน และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการสร้างบ้านหลังใหม่ ณ บ้านฟากนา...

อ่านต่อ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดอาคารเรียน แบ…

27-06-2559 อ่าน:252 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดอาคารเรียน แบบ 216 ล/57 ก

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 น. ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดอาคารเรียน แบบ 216 ล/57 ก โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดทำบุญฉลองอาคารหลังใหม่  วิษณุกร ภาพ/จิรวรรณ ข่าว           

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ผลิตสื่อการเรียนการสอนกา…

27-06-2559 อ่าน:306 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 ผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL

เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2559 ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามรูปแบบ BBL เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในสังกัดทุกระดับชั้น  ณ เรือนไทยรีสอร์ท อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  พัชรินทร์ ภาพ/จิรวรรณ ข่าว                               

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณอง…

25-06-2559 อ่าน:225 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2559 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์  ดร.ภูวนาท  มูลเขียน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายบูลย์ธน  มาซิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม นางดาวดึงส์  มาลาทอง ผู้อำนวยการโรเงรียนบ้านห้วยยาง และนางสาวศศิธร  เตชาวัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในนามหน่วยงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล/องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2559  โดยมีนายสุรศักดิ์...

อ่านต่อ

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

17-06-2559 อ่าน:290 ภาพกิจกรรม จิรวรรณ - avatar จิรวรรณ

อุตรดิตถ์ 2 แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ กศจ.อุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 7 รายคือ นายสิทธิโชค  ทานะขันธ์ เป็นผอ.ร.ร.บ้านงอมมด  นายเอกชัย  แต้มใจ เป็นผอ.ร.ร.บ้านโป่งปุ้น  นายชัยวัช  ขาวพิมพ์  เป็นผอ.ร.ร.บ้านห้วยโป่ง  นายประชุม  ทองน่วม เป็น ผอ.ร.ร.บ้านเด่นชาติ  น.ส.ดวงเดือน  แสนคำ...

อ่านต่อ

 

egp1

 

Boss

นายภูวนาท  มูลเขียน
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

11168975 829957363726224 1178867661 n

11650851 829957513726209 1681811991 n

 

       จดหมายข่าวออนไลน์

aern
rep

 

otpc-banner

pic279a5
piczya9g
banner utq
GInfo
LogoNIETS
obecmail

tepe
ttv banner 170x68

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซด์

ดีมาก - 37.5%
ดี - 21.9%
ปานกลาง - 14.1%
น้อย - 7.8%
แก้ไข/ปรับปรุง - 18.8%
717738
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
47
633
2175
711569
47
16724
717738
Your IP: 103.55.140.124
Server Time: 2016-09-01 08:47:54

BBL


 BBL

TD

eaxm

km 33

cats

smss-logo

ค้นหาข้อมูล

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com