ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา EES : e-Education Services ภายใต้โครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. กับเขต

ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา EES : e-Education Services ภายใต้โครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. กับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com