ประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

          วันที่  5  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ตามนโยบาย  1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผนเตรียมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 22 คน ศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน


 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com