ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

วันที่  23 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอำเภอท่าปลา ประชุมวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอำเภอน้ำปาด ประชุมวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม และรุ่นที่ 3 โรงเรียนในอำเภอฟากท่าและอำเภอบ้านโคก ประชุมวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com