ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562

วันที่  30 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2562 เพื่อจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ Data Management Center (DMC) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม และสามารถจังส่งข้อมูลทางระบบ Internet ได้อย่างถูกต้องและทันกำหนดเวลา โดยกำหนดการประชุมฯ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ โรงเรียนในอำเภอน้ำปาดและอำเภอฟากท่า  ประชุมวันที่  30  พฤษภาคม  2562 และรุ่นที่ โรงเรียนในอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคก ประชุมวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวจันทรัตน์ คำจีน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com