สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน

วันที่  18  มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูที่รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ นางสาวจันทรัตน์ คำจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com