องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

          วันที่ 27 มิถุนายน  2562 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13  อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีนายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาววัชราภรณ์ ปาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ได้จัดการศึกษาเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานให้กับนักเรียน  12  ประการ ได้แก่ 1.รู้จักรักษาความสะอาดทั้งกายและใจ 2. รู้จักช่วยเหลือตนเอง 3. เป็นเด็กดีมีความเมตตากรุณา 4 มีความซื่อสัตย์สุจริต 5.ตรงต่อเวลา 6.มีความกตัญญูกตเวที 7.มีความขยันหมั่นเพียร 8.มีความประพฤติเรียบร้อย 9.มีความโอบอ้อมอารีย์ 10.รู้รักสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 11.รู้จักทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์แล้วนำไปจำหน่าย 12. ประหยัดมัธยัสถ์ อดออม ฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่ออนาคตของตนเอง เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 171 คน        

 

 

 

          ในช่วงบ่าย พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และโครงการกองทุนพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองคมนตรีและคณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรคตลอดจนความต้องการจาก นายณัฐภัทร  นิ่มเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 80 คน

 

 

 

 

          จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 113 คน มีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ถ.เพชรานุรักษ์ ม. 4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
       เบอร์โทรศัพท์ : 0-5548-1125 โทรสาร : 0-5548-1612 e-mail : utd2itec@gmail.com