1_p66253

          วันที่ 1 กันยายน 2564  เวลา  09.00 น. นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารและครูแกนนำ เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กิจกรรม การรักษาและพัฒนาสมรรถนะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

img_0587_p82747 img_0591_p19422

7_p89699 img_0586_p80138

img_0572_p62553 6_p55318

4_p87575 img_0576_p88671

10_p95618 5_p66184