รหัส โรงเรียน อำเภอ โดเมนเว็บไซต์
53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690134
53020002 บ้านสีเสียดบํารุง ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690135
53020003 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690136
53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690137
53020005 จริมอนุสรณ์ 2 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690138
53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690139
53020007 บ้านกิ่วเคียน ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690142
53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา http://thaplaanusorn1.ac.th
53020009 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690128
53020010 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690129
53020011 สิงห์คอมพิทยา ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690130
53020014 ป่ากั้งวิทยา น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690115
53020015 บ้านห้วยผึ้ง น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690116
53020016 ไผ่งามวิทยา น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690119
53020017 บ้านงอมมด น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690112
53020019 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690114
53020020 น้ำพร้าสามัคคี ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690117
53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690118
53020022 บ้านน้ำหมัน ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690120
53020023 บ้านวังหัวดอย ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690121
53020024 บ้านนาต้นโพธิ์ ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690122
53020025 บ้านน้ำลี ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690123
53020026 บ้านน้ำต๊ะ ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690124
53020028 จริมอนุสรณ์1 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690126
53020032 บ้านย่านดู่ ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690101
53020033 บ้านซําบ้อ ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690102
53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ท่าปลา https://sites.google.com/pracharath.ac.th/53020036/
53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690105
53020041 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690107
53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690108
53020043 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690132
53020044 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690133
53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ท่าปลา http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690140
53020048 บ้านเด่นเหล็ก น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690161
53020050 บ้านปางเกลือ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690175
53020052 ชุมชนบ้านนากล่ำ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690172
53020053 บ้านห้วยแมง น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690173
53020054 บ้านน้ำไคร้ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690174
53020055 บ้านนาผักฮาด น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690169
53020057 บ้านห้วยคอม น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690151
53020061 บ้านห้วยเดื่อ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690155
53020063 บ้านม่วง น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690157
53020064 บ้านทรายขาว น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690158
53020065 บ้านหนองแห้ว น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690159
53020070 บ้านปากปาด น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690146
53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690143
53020073 บ้านห้วยไคร้ น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690144
53020075 บ้านห้วยมุ่น น้ำปาด https://sites.google.com/pracharath.ac.th/53020075
53020076 บ้านห้วยโป่ง น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690166
53020078 บ้านโป่งพาน น้ำปาด http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690168
53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690235
53020083 บ้านห้วยลึก ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690238
53020084 บ้านนาไพร ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690247
53020086 วัดโพธิ์ชัย ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690244
53020087 บ้านนาหน่ำ ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690245
53020088 วัดปากไพร ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690246
53020089 บ้านไร่ตีนตก ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690243
53020090 วัดวังกอง ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690239
53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690241
53020093 บ้านห้วยสูน ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690242
53020096 บ้านนาแซง ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690232
53020098 บ้านนาไร่เดียว ฟากท่า http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690234
53020100 บ้านม่วงชุม บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690278
53020101 วัดนาขุม บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690279
53020102 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690280
53020103 บ้านปางคอม บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690289
53020104 บ้านบ่อเบี้ย บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690290
53020105 บ้านเด่นชาติ บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690291
53020106 บ้านห้วยยาง บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690292
53020107 บ้านน้ำแพ บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690283
53020108 อนุบาลบ้านโคก บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690281
53020109 บ้านห้วยครั่ง บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690282
53020110 วัดจอมแจ้ง บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690284
53020112 วัดวังสัมพันธ์ บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690286
53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690287
53020114 บ้านน้ำลัดสามัคคี บ้านโคก http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1053690288