s__21045280_p30902

นายประเจน  ปาประลิต
ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 115    มือถือ 08 6855 0551
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


2_p34168

นายธีระศักดิ์  พลนาคู
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 113    มือถือ  09 2404 5557
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5

นายอุทัย  ปลีกล่ำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 112    มือถือ  08 3783 6891
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 

2

นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 107    มือถือ  08 3328 2515
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
 
 

 wan_p41325
1_p42557 pornjara_p18086
นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
มือถือ 08 6217 8445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 103
มือถือ 08 1971 7512
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 104
มือถือ 09 7924 2137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kai_p75368

_p57037 tong_p90535
นางสาวจุฑามาส  พงษ์โนรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 05548-1125  ต่อ 106
มือถือ 08 9960 2318
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
มือถือ 09 4282 9593
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 
มือถือ 08 9094 8946
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mat_p62961

_p82253 bar_p12657
นายธนพงศ์  เมธรากรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 117
มือถือ 08 9267 7465
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศศิวิมล  นาคปิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 109
มือถือ 09 8693 6595
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฎิบติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 110
มือถือ 08 7576 9513
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.