kannika
นางกรรณิกา  บุลสถาพร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 115    มือถือ  08 2838 8723
e-mail : 

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มกฎหมายและคดี
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 

01amnuay

นายอำนวย  สีนาค
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 106    มือถือ  08 6201 8481
e-mail : 

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 


dacha

นายเดชา  ลุนาวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 103    มือถือ  
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 

artit

นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 106    มือถือ  09 7373 2313
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลกำกับกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 wan_p41325

image_1099948732_p74051 pornjara_p18086
นางวิไลวัลย์  ศรีน่วม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 101 
มือถือ 08 6217 8445
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนงลักษณ์  เทียนสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 103
มือถือ 08 1971 7512
e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางพรจิรา  ใจชั้นกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 104
มือถือ 09 7924 2137
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it._p57037 tong_p90535

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 05548-1125  ต่อ 106

นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
มือถือ 09 4282 9593
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 107 
มือถือ 08 9094 8946
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mat_p62961

_p82253 bar_p12657
นายธนพงศ์  เมธรากรณ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 117
มือถือ 08 9267 7465
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศศิวิมล  นาคปิ่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร. 0-5548-1125  ต่อ 109
มือถือ 09 8693 6595
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางรัตติยาภรณ์  ยิ่งยวด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฎิบติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 110
มือถือ 08 7576 9513
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.