สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
 ม.4 ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ 0-5548-1125, 0-5548-1860,0-5548-1809 (ต่อภายใน)
แฟกซ์ 0-5548-1612

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน 

                                                    📞 ต่อ 115 : ผอ.สพป.(นายวัฒนชัย  ถิรศิลาเวทย์)    📞 ต่อ 103 : รองผอ.สพป.(นายสัญญา  กุลสุวรรณ์)
                                                    📞 ต่อ 107 : รองผอ.สพป.(นายกิติกร  ศิรินิกร)       📞 ต่อ 106 : รองผอ.สพป.(นายอำนวย  สีนาค)
                                                        📞 ต่อ 114 : หน้าห้อง ผอ.สพป.                             📞 ต่อ 106 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                                        📞 ต่อ 101 : กลุ่มอำนวยการ                                📞 ต่อ 107 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ             
                                                        📞 ต่อ 102 : กลุ่มบริหารงานบุคคล                         📞 ต่อ 109 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                                                        📞 ต่อ 103 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         📞 ต่อ 110 : หน่วยตรวจสอบภายใน

                                                        📞 ต่อ 104 : กลุ่มนโยบายและแผน                          📞 ต่อ 117 : กลุ่มกฏหมายและคดี
                                                        📞 ต่อ 105 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                📞 ต่อ 116 : ห้องประชุม                             
                                                                          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   

 แผนที่