kitikon1  

นายกิติกร  ศิรินิกร
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
เบอร์โทร  0-5548-1125 ต่อ 117    มือถือ  08 1391 3866

   _p57037  
นางสาวพิทย์ฐาพร  แย้มมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p14721

 

yatida_p68981

นางสาววรารัตน์  ค้าโค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102  
  นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0-5548-1125 ต่อ 102 
ae_p23376   _p66698
นางสาวเกศวดี  เจริญชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
0-5548-1125 ต่อ 102
  นางสาวนิโลบล  นิลกัณหะ
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน
0-5548-1125 ต่อ 102
 

_p49962

 
 

นางสาวจุฑามาศ  เชิงหอม
ธุรการ
0-5548-1125 ต่อ 102 

 

_p94918

 

kitikorn 

sanya

aumnun

 

qrcodeeit66 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://shorturl.asia/mdcl4
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

 

ค้นหา

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 9

เมื่อวาน 214

สัปดาห์นี้ 1693

เดือนนี้ 789

ทั้งหมด 162683