คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

670613_aks

      ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


               บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา