s__3850308_p19125

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครู และบุคลากรในสังกัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565  

s__3850311_p22171 s__3850314_p18816

s__3850319_p27958 s__3850322_p64536

s__3850324_p14624 s__3850331_p15790

s__296665094_p90097