1IMG_9843

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.45 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “จังหวัดคุณธรรม” และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในสำนักงาน ในการนี้ได้ติดตามงาน เพื่อรับทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

2IMG_9846 3IMG_9851

4IMG_9853 9IMG_9867

10IMG_9868 11IMG_9860