w_6012989_0

วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร ศิรินิกร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองดีของชาติ (Project Citizen) และการขับเคลื่อนงานจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยลึก อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

w_6012986_0 w_7839782_0

w_7839786_0 w__6012985_0

w__6012990_1 w__6013019_0

w__7839785_0 w__7856148