w_2013

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา บุลสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทิน การประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

w_2004 w_2016

w_2023 w_2009

w_2003