วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือแนวแนวทางการพัฒนามาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ พิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม...

                    วันที่ 28  ธันวาคม  2563 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ วันจิ๋ว และนายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา...

          วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติงานร่วมกัน...

            วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2...

             วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ วรสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์  พลนาคู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เช่น โต๊ะทำงาน...

             วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ้างอัตรากำลังในสถานศึกษาที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 11/2563 (ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 เพิ่มเติม) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมี นายธีระศักดิ์  พลนาคู...