23 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเตรียมความพร้อมและสร้างเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด...

             วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน                                                            

              วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระเดือนละครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดชัยชนะพล (วัดหัวนา) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย...

             วันที่ 22  สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ...

             วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวละออ  วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวญาธิดา  ศรีลาเลิศ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวประภาศิริ  คำอินทร์...

             วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self -Assessment Report :  SAR) ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 210 คน...