วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และ นางสาวศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๖ (บ้านนาบัว) อำเภอบ้านโคก และโรงเรียนบ้านน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี...

              29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ...

            วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) และการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง...

             วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยมี    นางสาวละออ วันจิ๋ว นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์...

             วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวเมธารัศมิ์  วิจิตรเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหารการศึกษา...

          วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  พรมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ตามนโยบาย “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” พร้อมทั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...