การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งบุคลากร