รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์