ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  เรื่อง รายชื่อได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา        รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2