ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 อยู่ในระดับดีเด่น