* ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เรื่อง การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยการขายทอดตลาด
             * รายละเอียดประกอบวิธีการคำนวณหาค่าซากอาคารเพื่อประมูลขาย