ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก //ผู้วิจัย : นางดาวดึงส์ มาลาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก  อำเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์