20333_p74317

          วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายสัญชัย ย่อมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “จังหวัดคุณธรรม” และอำเภอน้ำปาดได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์อำเภอน้ำปาด เรื่อง “ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอน้ำปาดสู่อำเภอคุณธรรม” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

20334_p62257 20336_p72837

20338_p15522 20337_p76736

20341_p16808 20340_p21428