IMG_6319

            วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มอบหมายให้ นายกิติกร  ศิรินิกร นายสัญญา  กุลสุวรรณ์ นายอำนวย  สีนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ในเรื่อง “จังหวัดคุณธรรม” และอำเภอน้ำปาดได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์อำเภอน้ำปาด เรื่อง “ความร่วมมือขับเคลื่อนอำเภอน้ำปาดสู่อำเภอคุณธรรม” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

           IMG_6320 IMG_6338

            IMG_6341 IMG_6329

            IMG_6322 IMG_6336

            IMG_6344 IMG_6343

            IMG_6345 IMG_6346